Συμβούλιο Επιτροπής Εθελοντισμού και συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες στην Επιτροπήlogo.jpg